Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

HEP

1. HEP-Proizvodnja d.o.o. Popravak mostova na kanalima HE Varaždin i HE Dubrava
2. HEP-ODS d.o.o. Građevinska sanacija betonskih stupova u DV 35 kV na području Elektroslavonije Osijek
3. HOPS d.o.o. Sanacija stupova dalekovoda 110 kV Švarča – Rakitje
4. HEP- ODS d.o.o. ELEKTRA SLAVONSKI BROD Antikorozivna čelično-rešetkastih stupova dalekovoda 35 kV
5. HEP- ODS d.o.o. ELEKTRA SLAVONSKI BROD Sanacija AB stupova dalekovoda 35 kV
6. HEP PROIZVODNJA d.o.o. Sanacija armiranobetonskih oslonaca tlačnog cjevovoda HE Orlovac
7. HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sanacija ravnih krovova u Pogonu TE-TO Osijek
8. HEP-ODS d.o.o. Sanacija armirano-betonskih stupova i konzola na DV 35 kV
9. HOPS d.o.o. Sanacija stupova dalekovoda 110 kV
10. HEP ODS d.o.o. ”ELEKTRA SLAVONSKI BROD” Sanacija armiranobetonskih stupova 35 kV
11. HEP-OPS d.o.o. Sanacija stupova dalekovoda 110 kV
12. HEP-ODS d.o.o. „ELEKTROSLAVONIJA“ Sanacija armirano-betonskih stupova i konzola na ZDV 35 kV
13. HEP ODS d.o.o. Uređenje stupova 35 kV dalekovoda
14. HEP DP ELEKTRA Požega Antikorozivna zaštita trafostanice 35/10 kV
15. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Sanacija dimnjaka visine 65 m
16. HEP DP ”ELEKTRA” Požega Sanacija stupova dalekovoda Brodsko Brdo – Požega
17. HEP DP ”ELEKTRA” Požega Antikorozivna zaštita željezno-stupnih i kabelskih trafostanica
18. HEP DP ”ELEKTRA” Požega Sanacija AB linijskih stupova dalekovoda
19. HEP DP ”ELEKTRA” Požega Antikorozivna zaštita željezno-stupnih trafostanica
20. HEP d.o.o. ELEKTRA POŽEGA Sanacija armirano-betonskih stupova zračnog dalekovoda 35 KV Brodsko Brdo-Požega 1
21. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. AKZ trafostanica 10/0,4 KV
22. HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sanacija armiranobetonskog dimnjaka 120 m „T ermoelektrane-T oplane Osijek“
23. HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sanacija betonskih površina rashladnih tornjeva TE-TO Osijek
24. HEP DP ”ELEKTRA” Požega Antikorozivna zaštita ŽSTS 10/0,4 KV (30 kom)
25. HEP DP “Elektra” Požega Sanacija oštećenja na AB stupovima i vanjska zaštita istih na ZDV 35 kV Brodsko Brdo – Požega (21 kom)
26. HEP DP “Elektra” Požega Sanacija oštećenja na AB stupovima i vanjska zaštita istih na ZDV 35 kV Brodsko Brdo – Požega (27 kom)
27. HEP DP “Elektra” Sl. Brod Sanacija oštećenja na AB stupovima i vanjska zaštita istih na ZDV 35 kV i na TDV 35 kV rasklopište Podvinje – Trnjani (11 kom)
28. HEP BROD d.o.o. Sanacija i AKZ čelični rešetkasti stup u Nova Gradiška
29. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Antikorozivna zaštita željezno stupne TS 10/O,4 kW. Požega
30. HEP Požega Sanacija AB transformatorskih uljnih jama, ugradba zaštitno nepropusnog sustava za trafo ulja
31. ILBAU HRVATSKA hidrodinamička priprema AB-konstrukcije lameliranog separatora masti u TE Plomin 2 u Plominu
32. ĐĐ INŽENJERING sanacija priključka kanala dimnog plina bloka 1 na dimnjak H=340 m, pogon TE Plomin u Plominu
33. TOPLINA .radovi na sanaciji AB-konstrukcije plašta dimnjaka toplane na lokaciji “Slavonija I” Slavonski Brod
34. DALEKOVOD sanacija i AKZ rešetkaste ČE-konstrukcije dalekovoda 110kV na dionici Vinkovci-Jankovci, Sl.Brod-Nova Kapela, te sječa šume i krčenje raslinja
35. HEP DP ELEKTRA BROD radovi na sanaciji oštećenja na AB stupovima broj 1,2,5,6 i 9 ZDV 35 kV PODVINJE-BROD I/1 i vanjska zaštita istih
36. HEP EL-TO sanacija AB plašta dimnjaka plašta dimnjaka
37. HEP EL-TO izvedba zaštite ČE spremnika i sanacija AB plašta tankvane u EL-TO Zagreb
38. HEP ELEKTRA Slav. Brod, obnova dalekovodnih rešetkastih nosača 35kW i krčenje šiblja i raslinja na području Slav. Broda, Našica, Osijeka i Požege