Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

Željeznička infrastruktura

1. PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Uređenje pružnog pojasa NS Ogulin, dionica pruge Oštarije-Lička Jesenica-Lovinac i NS Rijeka, dionica pruge Moravice-Lokve
2 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Sanacija temelja, čišćenje i bojanje nosivih konstrukcija kontaktne mreže na dionici pruge Nova Kapela -Garčin
3 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Čišćenje i bojanje nosivih konstrukcija kontaktne mreže u kolodvoru Staro Petrovo Selo
4 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Sanacija temelja, čišćenje i bojanje nosivih konstrukcija kontaktne mreže na dionici pruge Klara (uključivo) -Zagreb Glavni kolodvor (isključivo)
5 POSIT d.o.o. Priprema čeličnih površina nosivih konstrukcija kontaktne mreže na dionici pruge Staro Petrovo Selo-Nova Gradiška
6 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Antikorozivna zaštita nosivih čeličnih konstrukcija kontaktne mreže
7 ODRŽAVANJE VAGONA d.o.o. Sanacija krova radionice u Rijeci
8 POSIT d.o.o. Antikorozivna zaštita čeličnih nosivih konstrukcija kontaktne mreže na dionici pruge Križevci – Koprivnica
9 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Sanacija oštećenja na željezničkom nadvožnjaku u Miramarskoj ulici
10 POSIT d.o.o. Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija kontaktne mreže na dionici pruge Greda-Lekenik-Turpolje
11 EURCO d.d. Sanacija perona u željezničkom kolodvoru Slavonski Brod
12 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Sanacija oštećenja na željezničkom nadvožnjaku u km 155+184 pruge Novska-Tovarnik-DG
13 EURCO d.d. Sanacija perona u željezničkom kolodvoru Vinkovci
14 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Sanacija čeličnih konstrukcija kontaktne mreže na dionici pruge Generalski Stol – Gornje Dubrave
15 DALEKOVOD d.d. Temelji novih nosivih konstrukcija KM-a
16 DALEKOVOD d.d. Sanacija temelja i antikorozivna zaštita nosivih konstrukcija KM-a
17 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Brtvljenje reške na željezničkom nadvožnjaku Ciglenik
18 POSIT d.o.o. Izrada novih temelja portala, stupova i zatega u kolodvoru Sesvete
19 POSIT d.o.o. Sanacija armiranobetonskih kućica APB-a i ŽCP-a
20 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Sanacija željezničkih nadvožnjaka u Karlovcu:
21 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Izgradnja novog industrijskog kolosijeka od istakališta sumpor/amina do postojećeg kolosijeka u Rafineriji nafte Sisak
22 POSIT d.o.o. Sanacija stupova KM-a koji su oštećeni od metaka i gelera na pruzi Sunja-Novska
23 HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. Sanacija betonskih i čeličnih konstrukcija KM-a na pruzi Sunja-Novska
24 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Injektiranje pukotina u pogledu rasponske konstrukcije na željezničkom nadvožnjaku
25 POSIT d.o.o. Razbijanje betonskih temelja, izrada novih temelja stupova i temelja zateznih sidara na dijelu pruge od Vrpolja do Šamca „Vc KORIDOR“
26 POSIT d.o.o. AKZ stupova kontaktne mreže na dionici pruge Škrljevo – Sušak Pećine – Rijeka
27 HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. Sanacija čeličnih konstrukcija kontakne mreže na dionici pruge Plase-Meja
28 POSIT d.o.o. Sanacija temelja stupova i temelja zatega stupova kontaktne mreže na dionici pruge Ivankovo – Vinkovci
29 POSIT d.o.o. Sanacija BE konstrukcija kontaktne mreže na dionici pruge Ivankovo – Jarmina
30 HŽ-Hrvatske željeznice Sanacija krova hale za popravak vagona na lokaciji Ranžirni kolodvor Zagreb (cca. 6.000,00 m2)
31 HŽ-Hrvatske željeznice Sanacija i AKZ ČE i BE konstrukcija kontaktnih mreža na dionici pruge: Drivenik – Plase
32 HŽ-Hrvatske željeznice Sanacija i AKZ ČE i BE konstrukcija kontaktnih mreža na dionici pruge: Skrad – Delnice – Lokve
33 HŽ-Hrvatske željeznice Sanacija i AKZ ČE i BE konstrukcija kontaktnih mreža na dionici pruge: Savski Marof – Sutla – Drž.granica
34 HŽ-Hrvatske željeznice Zagreb Sanacija i AKZ ČE I BE konstrukcija kontaktnih mreža na dionicama pruge: Brod Moravice-Skrad; Moravice-Brod Moravice; S.Marof-Sutla-Drž.granica
35 HŽ Zagreb sanacija diletacije i zaštita rasponske AB-konstrukcije željezničkog podvožnjaka u Sl.Brodu
36 HŽ Zagreb radovi na sanaciji i AKZ čeličnih i betonskih konstrukcija KM na pruzi Vinkovci-Tovarnik, te kolodvorima Mirkovci, Jankovci, Đeletovci, Ilača i Tovarnik
37 HŽ Zagreb sanacija i AKZ ČE stupova i portala kontaktne mreže, te sanacija AB-temelja na dionici Novska – Nova Gradiška, te krčenje šiblja i raslinja